ด่วนที่สุด แจ้งเรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน ปี 2561

ด่วนที่สุด แจ้งเรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน บนเว็บไซต์  http://admission.bopp-obec.infoด้วย สพฐ.จะปิดระบบการลงทะเบียน และกำหนดชั้นเรียน และกำหนดแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00 น. จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนการรายงานผลการรับนักเรียนตามระบบรายงานผลการรับนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังไม่ได้กำหนดชั้นเรียน ห้องเรียน จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังไม่กำหนดแผนการรับนักเรียน จำนวน 36 โรงเรียน เร่งดำเนินการโดยด่วน หาก สพฐ.ปิดระบบ โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะไม่สามารถดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ได้ ซึ่งในเรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน เป็นนโยบายที่กระทรวง และ สพฐ.ให้ความสำคัญ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบ และดำเนินการโดยด่วน กรณีมีปัญหาในการดำเนินการ กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบ 0898830947 ภายในเวลา 16.30 น.