ด่วนที่สุด แจ้งเรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน ปี 2561

ด่วนที่สุด แจ้งเรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน บนเว็บไซต์  http://admission.bopp-obec.infoด้วย สพฐ.จะปิดระบบการลงทะเบียน และกำหนดชั้นเรียน และกำหนดแผนการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 24.00 น. จึงขอให้โรงเรียนที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนการรายงานผลการรับนักเรียนตามระบบรายงานผลการรับนักเรียน จำนวน 2 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังไม่ได้กำหนดชั้นเรียน ห้องเรียน จำนวน 11 โรงเรียน และโรงเรียนที่ยังไม่กำหนดแผนการรับนักเรียน จำนวน 36 โรงเรียน เร่งดำเนินการโดยด่วน หาก สพฐ.ปิดระบบ โรงเรียนที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จะไม่สามารถดำเนินการรายงานผลการรับนักเรียน ในปีการศึกษา 2561 ได้ ซึ่งในเรื่องการรายงานผลการรับนักเรียน เป็นนโยบายที่กระทรวง และ สพฐ.ให้ความสำคัญ จึงขอความร่วมมือโรงเรียนตรวจสอบ และดำเนินการโดยด่วน กรณีมีปัญหาในการดำเนินการ กรุณาติดต่อผู้รับผิดชอบ 0898830947 ภายในเวลา 16.30 น.

ติดต่อเรา