แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับหนังสือคู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ

แจ้งโรงเรียนในสังกัดรับหนังสือคู่มือค่าเช่าบ้านข้าราชการ   เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเช่าบ้านข้าราชการ  ได้ที่กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  ตั้งแต่วันที่  13 – 23  กุมภาพันธ์  2561

ติดต่อ สพป.สก.1