(ร่าง) คำสั่ง NT ปีการศึกษา 2560

กลุ่มงานวัดประเมินผลทางการศึกษา ได้จัดทำร่างคำสั่งการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (NT) ปีการศึกษา 2560 และได้แจ้งให้โรงเรียนต่าง ๆ ได้ดำเนินการแก้ไข เปลี่ยนแปลงรายชื่อคณะกรรมการระดับสนามสอบในไลน์กลุ่ม ซึ่งบางส่วนได้แจ้งแก้ไขมาแล้ว หากโรงเรียนใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติม ให้แจ้งได้ในไลน์กลุ่ม NT ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561  ไฟล์คำสั่งดูได้จาก Remote drive กลุ่มนิเทศฯ หรือ NT 2560 11 Feb 2561 

ติดต่อ สพป.สก.1