แจ้งโรงเรียนที่ขอเปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ ในปีการศึกษา 2561

แจ้งโรงเรียนที่ขอเปิดชั้นอนุบาล 3 ขวบ ในปีการศึกษา 2561 ขอให้โรงเรียนจัดส่งแบบรายงานข้อมูล ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04153/ว 374 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 ภายในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โดยต้องเป็นไปตามเกณฑ์ฯและตัองไม่กระทบต่อการจัดการศึกษาในท้องถิ่น โรงเรียนเอกชน หรือหน่วยงานทางการศึกษาอื่น ซึ่ง สพป.จะได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความพร้อมของโรงเรียนต่อไป

ติดต่อเรา