การประชุมสัมมนาโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้จัดประชุมโครงการประชุมสัมมนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมสำหรับเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการขยายผลโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม  สืบเนื่องจาก  ข้อสั่งการของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  เพื่อให้การดำเนินงานขยายผลเป็นรูปธรรมสำนักงาน      เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว  เขต  1  จึงกำหนดประชุมชี้แจงการดำเนินงานการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมแก่ผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด  ในวันที่ 3  กรกฎาคม  2557  เวลา 13.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1

ติดต่อเรา