สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการรายงานการรับนักเรียน ทางเว็บไซต์ (8/02/2561)

สพฐ.แจ้งให้โรงเรียนในสังกัดทุกแห่ง ดำเนินการรายงานการรับนักเรียน ทางเว็บไซต์ ดังนี้

1) วันที่ 25 มกราคม 2561 ให้โรงเรียนในสังกัดทุกโรง เข้าระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน 
ปีการศึกษา 2561 โดยให้โรงเรียนกำหนด username และ password ของโรงเรียนเอง และส่ง username และ password ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่ออนุมัติให้โรงเรียนเข้าระบบการรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 และให้โรงเรียนรอระบบอนุมัติประมาณ 30 นาที หลังจากที่สมัคร (โรงเรียนใดยังไม่ได้ดำเนินการ ให้เร่งดำเนินการโดยด่วน)

2) วันที่ 9 – 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนต้องกรอกแผนการรับนักเรียนให้แล้วเสร็จ (หากโรงเรียนใดไม่สามารถกรอกแผนได้ทันกำหนดเวลา ให้ประสานเจ้าหน้าที่รับนักเรียนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำเนินการแทนให้แล้วเสร็จ)

3) ให้โรงเรียนรายงานการรับสมัครนักเรียน เป็นรายวัน ตามกำหนดการรับนักเรียน ให้เป็นไปตามปฏิทินการรับนักเรียน ภายใน 18.00 น.ของทุกวัน

โดยสามารถเข้าสู่ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2561 เข้าหน้า Google กรอก http://admission.bopp-obec.info

ติดต่อเรา