ด่วนที่สุด การสำรวจความต้องการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน

ด้วย สพฐ.ต้องการทราบข้อมูลความต้องการจำเป็น รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา ระดับประถมศึกษา และระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียนในสังกัด โดย สพฐ.กำหนดให้จัดส่งคำขอจัดตั้งงบประมาณ ภายในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561
สพป.สระแก้ว เขต 1 ได้พิจารณาแล้วว่ามีระยะเวลาในการดำเนินการค่อนข้างเร่งด่วนและมีฐานข้อมูลคำขอจัดตั้งงบประมาณ รายการโต๊ะ-เก้าอี้ ประจำปีงบประมาณ 2562 ของโรงเรียนในสังกัดอยู่ส่วนหนึ่งแล้ว จึงนำมาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการจัดตั้งงบประมาณรายการโต๊ะ-เก้าอี้ในครั้งนี้ โดยจะดำเนินการจัดตั้งงบประมาณรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเป็นจำนวนร้อยละ 50 ของจำนวนนักเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2560) ในแต่ละระดับชั้น โดยไม่ต่ำกว่า
10 ชุด กรณีโรงเรียนพิจารณาแนวทางการดำเนินการดังกล่าวแล้วคำขอจัดตั้งงบประมาณรายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนเกินความต้องการจำเป็นให้แจ้ง สพป.สระแก้ว เขต 1 (ผ่านกลุ่มนโยบายและแผน) เบอร์ 089-8625139 ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น.

ติดต่อเรา