วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้า

วันที่ 13 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านหนองหว้าได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครอง และชุมชนเป็นอย่างดี

ติดต่อเรา