แจ้งข้าราชการ 6 ราย ที่มีรายชื่อดังนี้ให้มารับหนังสือรับรองภาษีฯ 60 (เพิ่มเติม)

ข้าราชการ ที่มีรายชื่อต่อไปนี้ ให้มาติดต่อรับ

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ปี 60 (ภาษีตกเบิกวิทยฐานะเพิ่มเติม)

ที่กลุ่มการเงิน สพป.สระแก้วเขต 1 ค่ะ

  1. นางจันทร์เพ็ญ  เรืองกล้า /ร.ร.บ้านคลองน้ำเขียว
  2. นางนัยนา  เสาร์ศิริ  /ร.ร.บ้านเขาตาง้อก
  3. นางนกขลักษณ์  เฉยฉิว  /ร.ร.มหาธิคุณวิทยา
  4. นายบุญเจริญ  ระมั่งทอง  /ร.ร.ชุมชนบ้านตาหลังใน
  5. นายทวนทอง  เกียรติชุน  /ร.ร.บ้านมหาเจริญ
  6. นางสาวศิริญญา  ภู่ทับทิม  /ร.ร.บ้านซับมะนาว
ติดต่อเรา