โครงการอบรมดนตรีไทยให้กับผู้ด้อยโอกาสและไร้สัญชาติในจังหวัดสระแก้ว

วันที่ 14 – 18 มกราคม 2561  สาขาวิชาการสอนนาฏยสังคีต คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมตามโครงการอบรมดนตรีไทยให้กับผู้ด้อยโอกาสและไร้สัญชาติในจังหวัดสระแก้ว  ณ โรงเรียนบ้านหนองหว้า ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

ติดต่อเรา