ประชุมคณะการจัดตั้งค่ายลูกเสือโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑

เมื่อวันจันทร์ที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ เข้าร่วมประชุมการจัดตั้งค่ายลูกเสือโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑  ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต ๑ โดมีนายรณรงค์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เป็นประธานติดต่อเรา