กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑

เมื่อ ๒๖ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนโรงเรียนอนุบาลวัสระแก้ว จัดพิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด และกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาด ประจำปี ๒๕๖๑ ณ สนามกีฬาโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ผู้ก่อตั้งกิจการยุวชากาดขึ้นในประเทศไทย โดยยุวกาชาดไทยได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่ 27 มกราคม พ.ศ.2465 ได้ทรงมีพระดำริว่า “สภากาชาดของบางประเทศได้ตั้งสภากาชาดแผนกเด็กขึ้น ที่เรียกตามภาษาอังกฤษว่า Junior Red Cross รับเด็กชาย – หญิงอายุไม่เกิน ๑๘ ปีเป็นสมาชิก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะปลูกฝังเพาะนิสัยเด็กให้มีใจเมตตากรุณาต่อมนุษยชาติ ให้เป็นพลเมืองดี มุ่งทำประโยชน์แก่ชนหมู่มาก

ติดต่อเรา