การประเมินการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2561 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย นายธรรมนูญ ขอพึ่ง นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ และนางจินตนา มาโนช ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสถานศึกษา เป็นกรรมการ นางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้รับการประเมิน นายสุเทพ วิวาห์สุข เอกคณิตศาตร์ นางสาวสุพรรณิกา เชิงเขา เอกสัมศึกษา นางสาวพัชราภรณ์ ไผ่สมบูรณ์ เอกภาษาไทย

ติดต่อเรา