โครงการ “ตาวิเศษเห็นนะ”

โครงการ “ตาวิเศษเห็นนะ” สืบเนื่องจากสำนักงานเขตพิ้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้กำหนดจุดเน้นพัฒนาคุณภาพการศึกษา 4 จุดเน้น โดยมีจุดเน้นที่ 4 จิตสำนึกรักษาความสะอาด ทางโรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179 นำโดย นางประนอม ถาวรสิน หัวหน้างานโครงการประชาธิปไตยโรงเรียน ได้คิดค้นนวัตกรรมใหม่เพื่อการรณรงค์ เรื่องการรักษาความสะอาดภายในโรงเรียน เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาด ให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่องและตลอดไป อีกทั้งด้วยแรงสนับสนุน และกำลังใจจาก ท่านผู้อำนวยการ ชวลิต แจ่มจันทร์ ในครั้งนี้เป็นอย่างดี

วันที่ 29 มกราคม 2561
ณ โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179

 

ติดต่อเรา