การจัดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2560

แจ้งโรงเรียนที่มีคณะกรรมการปฏิบัติงานระดับสนามสอบ และตัวแทนศูนย์สอบ สามารถ Download คำสั่ง O-NET ปีการศึกษา 2560 ฉบับแก้ไขได้จาก Remote drive กลุ่มนิเทศฯ 

ติดต่อเรา