ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

 แจ้งโรงเรียนในสังกัด /โรงเรียนเอกชน   ขอความร่วมมือท่านได้สำรวจข้อมูลลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชาลูกเสือในโรงเรียนของท่าน พร้อมทั้งจัดทำแบบรายงานข้อมูล  ส่งมายัง สำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 1  ภายในวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561  เพื่อรวบรวมข้อมูลรายงานต่อสำนักงานลูกเสือแห่งชาติต่อไป  รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

>>> หนังสือนำแบบรายงานข้อมูล

ติดต่อเรา