ประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ 2561

   มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้ดำเนินโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและวิทยฐานะเชี่ยวชาญ  รายละเอียดดังแนบ

แผนการดำเนินการโครงการฯ

ติดต่อเรา