การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ”

แจ้งผู้บริหาร  ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เข้ารับชมการประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ” ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ สถานที่ตั้ง ผ่านช่องทาง 1. VDO Conference 2. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV14  3. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) 4. www.youtube.com/obectvonline 5. www.obectv.tv 6. www.facebook.com/obectvonline  (โดยยกเลิกการประชุมที่ สพป.สระแก้ว เขต 1 ตามหนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ 04153/ว 198 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561)

ติดต่อเรา