ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น.ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งคณะกรรมการ ได้ออกประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา 3 สถานศึกษา ได้แก่ โรงเรียนบ้านวังแดงโรงเรียนวัดเกศแก้ว
และโรงเรียนบ้านวังยางติดต่อเรา