การประชุมสร้างความเข้าใจเรื่อง “การนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ในกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) สู่การปฏิบัติ”

ตามหนังสือ สพป. สระแก้ว เขต 1 ที่ 04153/ว 198 ลงวันที่ 18 มกราคม 2561 สพป.สระแก้ว เขต 1 ขอเชิญผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 1 คน  เข้าร่วมประชุมทางไกล VDO Conference ในวันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 09.30-11.30 น. ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สพป.สระแก้ว เขต 1 สำหรับครูผู้สอนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (ระดับประถม) สังคมศึกษา (ระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนต้น) รับชมที่โรงเรียนในวันที่  26  มกราคม  2561  เวลา  09.30-11.30  น. ผ่านช่องทาง 1. VDO Conference 2. สถานีโทรทัศน์การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV 14 3. สถานีโทรทัศน์การศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Channel) 4. www.obectv.tv 5. www.youtube.com/obectvonline 6. www.facebook.com/obectvonline 

 

ติดต่อเรา