แจ้งโรงเรียนที่ยังไม่ได้ส่งข้อมูลแผนการรับนักเรียนปีการศึกษา 2561 (วันที่ 22 /01/2561)

(อ้างถึง หนังสือ สพป.สระแก้ว เขต 1 ที่ ศธ 04153/ว2 ลงวันที่ 3 มกราคม 2561)

ขอความร่วมมือโรงเรียนต่อไปนี้ จัดส่งแผนการรับนักเรียนตามตาราง 1 หรือยืนยันแผนการรับนักเรียนเดิม ภายในวันที่ 22 มกราคม 2561

ที่เบอร์โทรศัพท์ 0848878211 นางสาวพัทธนันท์ อินสมนึก e-mail : [email protected]  เอกสารรายชื่ื่อโรงเรียนดังแนบ

Copy2

ติดต่อเรา