กีฬาภายใน “น้ำซับเกม”

โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ ได้จัดกีฬาภายในสถานศึกษา “น้ำซับเกม” ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความสามัคคี และห่างไกลยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากผู้ปกครอง นักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษา ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 มกราคม 2561

ถนอมจิตร  พอใจ  ถ่ายภาพ/รายงาน

ติดต่อเรา