แจ้งตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

ให้โรงเรียนในสังกัด ตรวจสอบข้อมูลข้าราชการและลูกจ้างประจำ ที่มีตัวและมีอัตราเงินเดือน ในการเลื่อนขั้นเงินเดือน ณ 1 ก.ย.56 ตามหนังสือ สพป.สก.1  ที่ ศธ 04153/ว2318 ลว. 2 ก.ค.57 โดยให้ตรวจสอบรายละเอียดตามตัวอย่าง และเมื่อตรวจสอบแล้วให้ส่งข้อมูลให้ สพป.สก.1  ภายในวันที่ 8 ก.ค.57

ที่ ศธ 04153/ว 2318

ตรวจสอบข้อมูล

ติดต่อเรา