เด็กหญิงศุภสุตา สีไพร นักเรียนโรงเรียนบ้านใหม่ไทรทองรับรางวัล เด็กดีเด่น เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2561 จากสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์