ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีวังสมบูรณ์”และ “ครูดีศรีวังสมบูรณ์”เนื่องในวันครู 2561

ขอแสดงความยินดีกับรางวัล “ผู้บริหารดีศรีวังสมบูรณ์”และ “ครูดีศรีวังสมบูรณ์”เนื่องในวันครู 2561

ท่านผู้อำนวยการไกรรักษ์  โชติรัตน์
ครูสุมิตร์  โพธิสุทธิ์
ครูวิภารัตน์  โพธิสุทธิ์
ครูละออง  ถ้ำสูงเนิน
ครูอมรพรรณ  ผุยม่วง
ครูชาญณรงค์  รองเมือง

ถ่ายภาพ : ครูณัฐญา  แก้วพลงาม

ติดต่อเรา