รางวัลเชิดชูเกียรติเสมา ป.ป.ส.ปีการศึกษา 2560

ตามหนังสือที่ ศธ 04153/ว110 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 แจ้งแนวทางการประเมินผลงานโครงการสถานศึกษาสีขาว

ปลอดยาเสพติดและอบายมุข นั้น

ศธ แจ้งแนวทางการประเมินฯ (ฉบับปรับปรุง) ตามที่ส่งมาพร้อมนี้ และขอขยายเวลาการส่งผลงานระดับทอง และระดับเพชร

เป็นวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

1

2

3

ติดต่อเรา