ประชาสัมพันธ์การอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ และการอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2561

ด้วยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ได้กำหนดจัดอบรมเพิ่มศักยภาพพัฒนาองค์ความรู้ชุมชนปลอดขยะและโรงเรียนปลอดขยะ และการอบรมเพิ่มศักยภาพต่อยอดส่งเสริมนวัตกรรมการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน ประจำปี 2561 ในวันที่ 22 มกราคม 2561 ณ โรงแรมเอเซีย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมาย โรงเรียนละ 1 คน  และให้ส่งแบบตอบรับไปยังกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายในวันที่ 18 มกราคม 2561  รายละเอียดตามเอกสารแนบ  >>>>> หนังสือนำส่ง / กำหนดการและแบบตอบรับ

ติดต่อเรา