เตรียมงานวันเด็กแห่งชาติ จังหวัดสระแก้ว

เมื่อ 12 มกราคม 2561 ดร.ไสว สารีบท ศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1้ นายเรือง จันทพันธ์ รองผู้อำนวยการเขต ฯ และนายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เดินตรวจความพร้อมของงานวันเด็ก โดยมีคณะครูของโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วช่วยกันจัดเตรียมสถานที่ และอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้ามาเตรียมงาน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความพร้อม

 

ติดต่อเรา