ติดตามการจัดทำรายงานการรับและการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน

แจ้งโรงเรียนในสังกัดทุกโรงเรียน 

ดาวน์โหลดรายละเอียดที่ลิงก์นี้ค่ะ