แจ้งการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน

แจ้งการจัดส่งรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน  (ปอ.1) ให้ดำเนินการจัดส่งที่ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสระแก้ว ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว เบอร์โทรศัพท์ 0-3742-5409

ติดต่อเรา