ประชาสัมพันธ์การจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท.-สพฐ.ยุวชน ครั้งที่ 18

         ด้วย สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) ได้จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ท-สพฐ. ยุวชน ครั้งที่ 18 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถในการออกแบบ  และประดิษฐ์หุ่นยนต์จนเกิดความชำนาญสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการศึกษาได้  จึงขอเชิญโรงเรียนที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.tpa.or.th/robot  

ติดต่อ สพป.สก.1