คุรุสภาย้ายที่ทำการไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว

ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ประสงค์จะติดต่องานด้านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ขึ้นทะเบียน / ต่ออายุ / ใบแทน) หรืองานคุรุสภาอื่นๆ

สามารถติดต่อได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว (ตึกศึกษานิเทศก์เก่า) โทร. 037-550-242

ติดต่อเรา