การประชุมคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ได้แจ้งคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตัดสินการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๑  ระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดนครนายก จึงขอความร่วมมือโรงเรียนที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการให้ดำเนินการดังนี้

  ๑. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตัดสิน การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ ๖๗ ปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ตามตารางกำหนดการประชุม)

   ๒. แจ้งให้คณะกรรมการตัดสิน มาปฏิบัติหน้าที่ในระหว่างวันที่ ๔ – ๖ มกราคม ๒๕๖๑ (รายชื่อคณะกรรมการตัดสิน ตรวจสอบแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ที่ http://central๖๗.net/sp-center/)

ติดต่อเรา