การรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561

         ด้วย เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประกาศรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดแนวทางการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และให้องค์กรมีมาตราฐานเทียบเท่าสากล สถานศึกษาใดที่มีความสนใจ สามารถดูรายเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ awards.opdc.go.th

ติดต่อเรา