ประชุมรับนโยบายขับเคลื่อนการศึกษาจากท่านผอ.สพป.สก.1

วันที่ 20 ธันวาคม 2560 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญเข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ Thailand 4.0 ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอำเภอเมืองสระแก้ว โดยท่าน ดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้วเขต 1

ถนอมจิตร พอใจ  รายงาน

ติดต่อเรา