การนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนมาตรการจุดเน้นทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ Sakaeo1 Take Action Based ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

การนิเทศติดตาม การขับเคลื่อนมาตรการจุดเน้นทักษะการสื่่อสารภาษาอังกฤษ

Sakaeo 1 Take Action Based.

ณ อาคารเรียนชั้นประถมศึกษาปีทีี่ 3

วันที่ 21 ธันวาคม 2560

                                          คณะนิเทศ

                                          1. นางสาวเนาวะรัตน์   ถาวร     ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองแก

                                          2.นายสถิตย์    เกตุเล็ก             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองผักขม

                                          3.นายไชยา     กรรแสง             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาเลื่อม

                                          4.นางดารินทร์   โคษา              ผู้อำนวยการโรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง

                                          5.นายทนงค์     เสนตา              ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยไคร้

                                          6.นางปนัดดา   ทิพย์สุข             ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองผักหนาม

                                           7.นางนิธิวดี     ป่าหวาย             ศน.สพป.สระแก้วเขต 1

                                           8.นางศรีไพร   วาสุข                 ศน.สพป.สระแก้วเขต 1

                                           9.นางสาวกรองทอง   วันสวัสดิ์   ศน.สพป.สระแก้วเขต 1

 

ติดต่อเรา