ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561

เรียน ประธานกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษาสระแก้ว/สระขวัญ/ปางสีดา/ปี่ฆ้องฉลองราชย์/บ้านแก้งสัมพันธ์/ดอกลำดวน /บูรพา 

         ด้วยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว ได้จัดกำหนดจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ระดับจังหวัด ประจำปี 2561 ในวันเสาร์ที่ 13 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว  อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว  จึงขอความร่วมมือจากท่าน ร่วมจัดกิจกรรมงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ระดับจังหวัด  ทั้งนี้ ขอให้แจ้งความประสงค์ฯ (ตามแบบฟอร์ม) ส่งไปยังสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสระแก้ว หรือโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2560 

     >>>หนังสือนำส่ง

ติดต่อเรา