การประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

เมื่อ 20 ธันวาคม 2560 ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1เป็นประธานเปิดการประชุมขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ในการนี้ นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงานต่อท่านประธาน และนำคณะครูเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพียง ณ หอประชุมรวมใจภักดิ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1
ท่านดร.บัญญัติ เพ็ญจันทร์ ได้มอบนโยบาย 4 ข้อ คือ
1.จุดเน้นด้านการอ่าน
2.จุดเน้นด้านสื่อสารภาษาอังกฤษ
3.จุดเน้นด้านการคิดสร้างสรรค์
4.จุดเน้นจิตสำนึกรักษาความสะอาด

 

 

ติดต่อเรา