ประกาศสอบราคาซื้อโทรทัศน์สีชนิดจอแบน

โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้วมีความประสงค์จะสอบราคาซื้อโทรทัศน์สีชนิดจอแบน ขนาดไม่ต่่ากว่า ๕๐ นิ้ว
จ่านวน ๑๐ ชุด ตามรายละเอียด ข้างล่าง

TV on web

ติดต่อเรา