แจ้งทุกโรงเรียนในสังกัด

สพป.สระแก้ว เขต 1 แต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่ประเมินคุณภาพภายใน(ประเมินตนเอง)เรียบร้อยแล้ว
แจ้งทุกโรงเรียนดำเนินการ ดังเอกสารที่แนบ

ติดต่อเรา