แจ้งเกณฑ์การประเมินด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ปี 2561 (ตรวจสอบภายใน)

แจ้งเกณฑ์การประเมินด้านการเงิน การบัญชีของสถานศึกษา ปี 2561 เพื่อให้สถานศึกษาจัดเตรียมรับการตรวจสอบ ตามที่หน่วยตรวจสอบภายในแจ้ง 30 โรงเรียน เอกสารดังแนบ

scan0030

ติดต่อเรา