การสำรวจสถิติการบริการตามคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะอาดในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการพ.ศ.2558

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้จัดทำแบบฟอร์มสำรวจสถิติการบริการย้อนหลัง 3 ปี(2558-2560) ในแต่ละกระบวนงานตามคู่มือสำหรับประชาชน จึงขอให้โรงเรียนรวบรวมผลการดำเนินงานของแต่ละกระบวนการงานตามคู่มือสำหรับประชาชนฯ ระดับสถานศึกษา สรุปกรอกลงในแบบสำรวจส่งมายัง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ภายในวันที่ 20 ธันวาคม 2560 ตามแบบสำรวจดังแนบ

IMG_0003

ติดต่อเรา