การเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายลูกเสือผสมผสานศาสตร์พระราชา”

    ด้วยวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้จัดกิจกรรม “ค่ายลูกเสือผสมผสานศาสตร์พระราชา” ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น.  ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว  อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว   รายละเอียดตามเอกสารแนบ

      จึงขอความร่วมมือโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1 พิจารณาส่งบุคลากรครู   โรงเรียนละ 1 คน  เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว  ทั้งนี้ ขอให้ส่งแบบตอบรับเข้าร่วม ไปยัง วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว ทางโทรสาร  02-2602142  หรือเมล์ [email protected]  ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560    (การแต่งกายด้วยชุดสุภาพ)

>> เอกสารแนบ

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา