แจ้งโรงเรียนให้ส่งแบบยืนยันงบประมาณ

แจ้งโรงเรียนที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเร่งรัดงบประมาณ เมื่อวันที่   26   มิถุนายน  2557  มีรายชื่อดังต่อไปนี้ 1.โรงเรียนบ้านคลองนางาม  2.โรงเรียนบ้านวังยาง  3.โรงเรียนบ้านวังวน  4.โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่ 179  5.โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6  6.โรงเรียนบ้านคลองใหญ่  7.โรงเรียนบ้านสระบุรี  8.โรงเรียนวนาสงเคราะห์   9.โรงเรียนบ้านไทรทอง  ขอให้ส่งแบบยืนยันการส่งเอกสารเบิกเงินภายในวันที่ 4  กรกฎาคม  2557   ดังเอกสารแนบ   22                                                

ติดต่อ สพป.สก.1