การเข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายลูกเสือผสมผสานศาสตร์พระราชา”

    แจ้งโรงเรียนในสังกัด สพป.สระแก้ว เขต 1  ขอความร่วมมือพิจารณาส่งบุคลากรครูลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนละ 1 คน เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายลูกเสือผสมผสานศาสตร์พระราชา”  วันที่ 22 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มศว สระแก้ว อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว และขอให้ส่งแบบตอบรับ ไปยังวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย (ส่วนกลาง) ทางโทรสาร 02-2602142 หรือทาง e-mail : [email protected] ภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2560  รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ >>> หนังสือนำส่งและสิ่งที่ส่งมาด้วย

กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ติดต่อเรา