ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(ITA Online)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์(ITA Online) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 จำนวน 225 เขต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ได้คะแนน ITA สูงสุด ลำดับที่ 2

ติดต่อเรา