แนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ภาคเรียนที่ 2/2560

แจ้งให้ทุกโรงเรียนในสังกัดเข้าไปดาวน์โหลดเอกสารแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์โดยใช้บันได 7 ขั้น Q-PACES MODEL  ที่ REMOTE DRIVE กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โดยให้ทุกโรงเรียนเริ่มจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ ตั้งแต่วันที่ 4 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป

Q-Spaces model

ติดต่อเรา