การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ Sakaeo 1 Take Action Based สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 ร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ ได้จัดทำแนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารโดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเคราะห์จากโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จ และการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group) Sakaeo 1 Take Action Based สำหรับผู้เรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ในสังกัดใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โดยเริ่มจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม 2560 เป็นต้นไป  โดยดาวน์โหลดเอกสารใน Remote Drive กลุ่มนิเทศ  ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  หรือ  ในลิงค์  https://goo.gl/stTGVY

ติดต่อเรา