แจ้งการล้างหนี้โครงการอบรมพัฒนาครู ครั้งที่ 2

แจ้งคุณครูที่มีรายชื่อตามแนบ   3.1   ส่งเอกสารล้างหนี้เงินยืมโครงการอบรมพัฒนาครูโดยด่วน