การประเมินการเตรียม ความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2560 นายประสาร พรหมณา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว เป็นประธานกรรมการการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย นายธรรมนูญ ขอพึ่ง นางบุษราภรณ์ ชื่นชม รองผู้อำนวยการ เป็นกรรมการ นางโอลัย จันทพันธ์ ครูโรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว ทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมดูแลการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม เป็นกรรมการและเลขานุการ ผู้รับการประเมิน 1. นางสาวพรรณปพร เพ็ชรกำจัด กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย 2.นางสาวณัฏฐ์นรี ชำนาญ กลุ่มสาระเรียนรู้คณิตศาสตร์ 3.นางสาวกุลลิตา อามาตร กลุ่มสาระเรียนรู้ภาษาไทย

 

ติดต่อเรา